Lietošanas noteikumi

Spēkā no 01.03.2018

Noteikumi Atteikuma veidlapa Prasijuma pieteikums

Pirms uzsākt interneta veikala “www.ePlastics.lv“ lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi), nosaka interneta veikala ”www.ePlastics.lv“ (turpmāk tekstā – “ePlastics.lv”) lietošanas kārtību un tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2. SIA Plastics Latvia, vienotais reģistrācijas nr. 40103965840, juridiskā adrese Plieņciema iela 33, Mārupe, LV-2167, Latvija, tālr.nr.67969569 (turpmāk – Pārdevējs),nodrošina
internetveikals pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas ePlastics.lv. Šie Noteikumi ir saistoši katram Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs izveido savu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.
1.4. Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā ePlastics.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.5. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu ePlasticsp.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei – līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā ePlastics.lv.
1.6. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par ePlastics.lv iegadātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.
1.7. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot ePlastics.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar ePlastics.lv Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukā.
1.8. Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala ePlastics.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.
1.9. Ja Pircējs neievero Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi ePlastics.lv.
1.10. Pārdevējam, ievietojot ePlastics.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi ePlastics.lv vai pavisam pārtraukt interneta veikala ePlastics.lv darbību.
2. PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS
2.1. Preču un pakalpojumu cenas ePlastics.lv ir norādītas EUR (euro) valūtā, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot, atbilstoši LR likumdošanai. Preču cenā nav iekļauta maksa par preču piegādi vai individālu preču izmēru sagatavošanu Pircējam (griešanu).
2.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdoti par cenām, kas ir spēkā preces vai pakalpojuma pasūtījuma veikšanas brīdī.
2.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.
3. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Pasūtīt un pirkt ePlastics.lv piedāvātās preces un pakalpojumus var fiziskas vai juridiskas personas aizpildot pasūtijuma formu un veicot pasūtijumu.
3.2. Lai iegādātos preces Interneta veikalā ePlastics.lv, ir jāveic šādas darbības:
3.2.1. Izvēlēties preces, pieveinotjot tās “Pirkuma grozam”;
3.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas “Pirkumu grozā”, nospiest “Pasūtīt”;
3.2.3. Pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest “Es apstiprināt savu pasūtijumu >”. Pirkuma maksa pilnā mērā veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu (starpbanku maksājums), saņemot uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta (e-pasta) adresi rēķinu.
3.3. Pasūtot preces ePlastics.lv, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai ePlastics.lv varētu izpildīt pircēja pasūtījumu un preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.
3.3.1. Aizpildot pasūtījumu ePlastics.lv, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto elektroniskā pasta (e-pasta) adresi tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai un vienīgi ar Pircēja reģistrāciju, pasūtījuma apstrādi un citu ar ePlastics.lv saistītu informāciju.
3.4. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot ePlastics.lv pasūtītās preces, informējot par to Pircēju šādos gadījumos:
3.4.1. prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
3.4.2. preces cena un parametri neatbilst faktiskai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā;
3.4.3. pircējs nav iepazinies ar ePlastics.lv Noteikumiem.
3.4.4. pircējs nav veicis samaksu par pasūtījumu, atbilstoši saņemtam Rēķinam.
3.5. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties pēc rēķina saņemšana – bankas maksājumā norādot rēķina Nr. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
3.6. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja pasūtijuma apstiprinājumu ar (e-pasta) starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie adresēti, var tiem piekļūt.
3.7. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: info@ePlastics.lv
4. PREČU SAŅEMŠANA
4.1. Interneta veikalā ePlastics.lv pasūtītās preces Pircējs saņem SIA “Plastics Latvia” noliktavā pēc adreses: Plieņciema ielā 33, Mārupe, LV-2167, darba dienās no pl 9:00 – 17:00.
4.2. Pircējs var izvēlēties arī pasūtīto preču piegādi uz sev vēlamo adresi atbilstoši ePlastics.lv piedāvātajām piegādes iespējām. Informācija par izmaksām un nosacījumiem preču piegādei ir pieejami ePlastics.lv sadaļā “PREČU PIEGĀDE”.
4.3. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad pirkuma maksa par Pircēja pasūtījumā norādītām precēm ir pilnā apmērā saņemta Pārdevēja kontā, Pārdevējs sagatavo preci nodošanai pircējam. Kad prece ir sagatavota nodošanai, Pārdevējs infromē par to Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmantojot Pircēja (e-pasta) adresi vai nosūtot SMS. Paziņojumā vai SMS ir ietverta sīkāka informācija par pasūtījumu: pasūtījuma nummurs un preces saņemšanas vieta.
4.4. Atsevišķos gadījumos pasūtījuma apstrādes process var būt ilgāks, ja prece nav uz vietas ePlastics.lv noliktavā, bet ir pieejama PĒC PASŪTĪJUMA. Tādos gadījumos par pasūtījuma apstrādi un preču saņemšanu Pārdevējs ar Pircēju vienojas atsevišķi.
4.5. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.
4.6. Pirms pasūtījuma saņemšanas, Pircējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments- pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma nummurs vai pasūtījuma apstiprinājums (vai rēķins). Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda Pārdevējam personu apliecinošo dokumentu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt preces.
4.7. Ja Pircējs ir juridiska persona, pirms preču saņemšanas ir jāiesniedz pilnvara, kuru parakstījusi konkrētās juridiskās personas parksttiesīgā persona. Ja netiek uzrādīta derīga pilnvara, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt preces.
4.8. Pircējam preci jāizņem 7 (septiņu) darba dienu laikā. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Pircēja e-pastu vai tālruni ir nosūtīts paziņojums vai SMS par preces saņemšanas iespēju.
4.9. Ja Pircējs neizņem preci 4.8. punktā noteiktā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma Noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzinat papildus izdevumus, kas radušies Pārdevējam saistībā ar preci (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus u.c.). Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.
4.10. Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu preces saņemšanas brīdi - parakstot pavadzīmi.
4.11. Ja Pircējs ir izvēlējies preces piegadi sev uz vēlamo adresi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces piegādi, ko apliecina Pircēja paraksts uz pavadzīmes.
5. ATCELŠANA UN IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ
5.1. Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu tajā izmaiņas, Pircējam ir jāsazinās ar ePlastics.lv, izmantojot e-pastu: info@ePlastics.lv.
6. ATTEIKUMA TIESĪBAS
6.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no Līguma, un atgriezt interneta veikalā ePlastics.lv iegādātās preces atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no pirmās dienas, kad Pircējs ir ieguvis preces valdījumā un par to liecina paraksts uz pavadzīmes.
6.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot:
6.2.1. Standarta "atteikuma veidlapu".
6.2.2. Pircējs var elektroniski aizpildīt un iesniegt doto "atteikuma veidlapu", izmantojot pārdevēja e-pasta adresi: info@ePlastics.lv vai iesniedzot rakstisku paziņojumu Sia “Pastics Latvia” birojā – Plieņciema ielā 33, Mārupē, LV-2167.
6.3. Pircējs atgriež preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam "atteikuma veidlapu" vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota vai nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
6.4. Pircējs nodod preci Pārdevējam, nogādājot to uz SIA Plastics Latvia noliktavu - Plieņciema ielā 33, Mārupē, LV-2167.
6.5. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci.
6.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot bezskaidras naudas pārskaitījumu.
6.7. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriezšanu, sedz Pircējs.
6.8. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas laikā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību vai darbības noskaidrošanai.
6.9. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Pircējam ir jārūpējas, lai preces netiktu sabojātas un nezaudētu sākotnējo izskatu, kā arī paliktu pilnā komplektācijā. Patērētāju tiesības regulējošo normatīvo aktu robežās Pircējam ir jārūpējas, lai tiktu saglabāts preču oriģinālais iepakojums un tas netiktu bojāts (izņemot gadījumus, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nebojājot). Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam, Pārdevējs patur tiesības civiltiesiskā kārtā vērsties pret Pircēju tam normatīvos aktos paredzēto tiesību ietvaros, kā arī izmantot citas tam normatīvo aktos paredzētās tiesības.
6.10. Pircējs iespēju robežās preci nodod tās oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumientiem – pavadzīmi, lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītiem dokumentiem.
6.11. Atteikuma tiesības nepiemēro:
6.11.1. tādu preču piegadei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas:
6.11.2. speciāli sagrieztas preces pēc Pircēja iesniegtiem izmēriem;
6.11.3. pēc Pircēja individuālas preces pasūtīšanas, kas neatrodas Pārdevēja noliktavā un tiek pasūtīta pie Preces ražotāja pēc Pircēja individuāla pasūtījuma.
6.11.4. citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
7. GARANTIJA
7.1. Interneta veikalā ePlastics.lv piedāvātām precēm, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Par katras preces garantijas noteikumiem, aicinām Pircēju interesēties pie pārdevēja vai meklēt informāciju ePlastics.lv.
8. PRETENZIJA PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠU PRECI VAI PAKALPOJUMU
8.1. Pircējs, kuram pārdota vai nodota lietošanā Līguma noteikumiem neatbilstoša prece, var izvirzīt Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:
8.1.1. bez atlīdzības novērst neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
8.1.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem;
8.1.3. atcelt Līgumu un atmaksāt par preci samaksāto summu;
8.1.4. attiecīgi samazināt preces cenu.
8.2. Vispirms Pircējs izvirza Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:
8.2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību;
8.2.2. apmainīt preci pret tādu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem.
8.3. Ja preces neatbilstība Līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ Līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
8.4. Lai pieteiktu prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošo preci, Pircējs tiek aicināts aizpildīt “Prasījuma pieteikuma veidlapu” un iesniegt to Pārdevējam viņa biroja pilnvarotiem pārstāvjiem. Kopā ar pieteikumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību, Pircējam jāiesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta – pavadzīmes kopija, uzrādot oriģinālu.
8.5. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies parastā preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja ziņas.
8.6. Gadījumos, kad prece Pircējam neder pēc izmēra, krāsas, formas vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir Līguma noteikumiem atbilstoša, Pircējs nevar pieprasīt preci apmainīt pret citu preci. Tāpat kā preces apmaiņu, Pircējs nevar pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja prece ir bez defektiem un bojājumiem, bet vienkārši nepatīk vai nav vajadzīga. Šis nosacījums neierobežo Pircēja likumiskās atteikuma tiesības pirkumiem, kas veikti interneta veikalā ePlastics.lv.
9. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
9.1. Pircēju sniegtie dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstradājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organiskos un tehniskos līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.
9.2. ePlastics.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pārdevējs var saņemt infromāciju, kas satur personas datus:
9.2.1. iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa nummurs un e-pasta adrese);
9.3. iegādājoties interneta veikalā ePlastics.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircēja sniegtie personas dati Pārdevējam var tikt reģistrēti, ievadīti, glabāti, sistematizēti, izmantoti un apstrādāti tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šādiem mērķiem:
9.3.1. ePlastics.lv Pircēju pasūtījumu apstrādei, līgumsaistību izpildei un līgumu (darījumu) noslēgšanai;
9.3.2. pircēju identificēšanai un uzskaitei;
9.3.3. citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumattiecībām vai no attiecīgi noslēgtiem līgumiem (darījumiem).
9.3.4. Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pārdevējam var būt nepieciešams nodot Pircēju personas datus saviem partneriem, kas nodrošina ePlastics.lv preču piegādes, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
9.3.5. Pārdevējs veic nepieciešamos drošības pasākumus, lai aizsargātu Pircēju personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai atbildīgajām personām, kuras nozīmējis Pārdevējs.
9.3.6. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

10. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
10.1. ePlastics.lv ir Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru īpašums un tiek aizsargats LR normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
10.2. ePlastics.lv satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošanas vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību īpašnieks vai turētājs nav devis piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi nekomerciālai lietošanai.
10.3. ePlastics.lv intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanas gadījumā, Pārdevējs vai citas personas, kuru tiesības ir aizskartas, var celt prasījumu pret Pircēju LR normatīvos aktos noteikta kārtībā.
11. SAITES
11.1. Pircēju ērtībai un informācijai ePlastics.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja infromācija ir pieejama ar ePlastics.lv izveidotas saites palīdzību.
11.2. Apmeklējot trešo personu tīmekļu vietnes, Pircējiem ir jāiepazīstas ar šo vietņu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.
12. ATBILDĪBA
12.1. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem.
12.2. Pārdevējs nav atbildīgs par interneta veikala ePlastics.lv attēlos u.c. redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru, kas nav preces galvenās īpašības, neatbilstību preču faktiskām īpašībām.
12.3. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par interneta veikala ePlastics.lv veiktajiem pirkumiem, tai skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu). Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.
12.4. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radušies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionāla mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.
13. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI (PIEDĀVĀJUMI)
13.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vards vai elektroniskā pasta adrese).
13.2. Lai sniegtu informāciju par ePlastics.lv interneta veikalā piedāvatām precēm un pakalpojumiem, akcijām un citam aktivitātēm, Pārdevējs piedāvā nosūtīt Pircējam e-pasta paziņojumus.
13.3. Izmantojot ePlastics.lv, Pircējs var pieteikties (dot piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai, vai arī atteikties no tiem. Gadījumos, kad Pircējs nevēlas saņemt komerciālus paziņojumus, viņam attiecīgi jāatzīmē izvēle informējot Pārdevēju reģistrējoties vai veicot pasūtijumu ePlastics.lv.
13.4. Pircējs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to Pārdevēju sūtot informāciju uz e-pasta adresi: info@ePlastics.lv. Tiešās pārdošanas aizliegums attiecas uz vienu konkrētu personu.
14. SĪKDATNES (cookies)
14.1. ePlastics.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala ePlastics.lv plašākas izmantošanas iespējas.
15. CITI NOTEIKUMI
15.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot norādīto Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa nummuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir norādīti ePlastics.lv sadaļā “Sazināties ar mums”.
15.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumos, Pircējs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar pārdevēju.
15.3. Interneta veikala ePlastics.lv darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami LR tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.
14.4. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek risināti atbilstoši LR likumdošanai.